Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

U   


U


UAGASTI   UBHEDU   UBHOVELE   UBUSIKA   UCANGO   UDISEMBA   UFEBRUWARI   UGQIRHA   UHLOBO OLUTHILE LOQASHIQASHI   UHLOBO OLUTHILE LWEBHADI   UKHETSHE   UKHOZI   UKHOZO LWEMALI   UKUGUQUGUQUKA KWENGQONDO OKUNGALINDELEKANGA   UKUHLWA   UKULOBA   UKUZALA   UKUZOBA   UKWINDLA   ULIBO   ULWESIHLANU   UMABONAKUDE   UMALATHO   UMBALA   UMBASELI   UMBIYELO   UMBONISO BHANYABHANYA   UMCEBI WEZAKHIWO   UMCHEBI   UMDLALO   UMDLALO   UMDLALO OFANA NENTENETYA   UMDLALO OTHILE ODLALWA NGABANTU ABABINI   UMDLALO YEEATHILETIKI   UMGANGATHO   UMGQOMO WENKUNKUMA   UMHLA   UMHLABA   UMHLAZA   UMHLEKISI   UMKHABA   UMKHOLONJANE   UMKHOSI   UMLILO   UMLINGANISELO WEENYAWO   UMLOBI   UMLONJI, UMLONJANA   UMLUNGISI WEENWELE   UMNAYAMA   UMNGA   UMNQATHE   UMNTWANA   UMNTYWILI   UMNYAZI   UMOYA   UMPHANDA   UMQADI   UMQAMBI   UMQHAGI   UMSUNDULU   UMTHOMBO   UMTSHAYELO   UMTWANA OMNCINCI   UMZA   UMZIMBA   UNOMGCA   UNOMYAYI   UNOPOPI   UNOTHI   UNXWEME   UNYAWO   UQALO   UQONGQOTHWANE   USOMAJUKUJUKU   USOMAJUKUJUKU   UTATA   UTOLO   UTYANI   UTYWALA  


Back to Home