Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

A    C    F    G    H    I    J    K    L    M    N    Ñ    O    P    Q    R    S    T    U    W    Y   


P


P'IQI   P'UJRU   PACHA   PACHA CHINUÑA   PAKA   PANKA   PANKANAKA UTA   PANTALUNA   PAQALQU   PAQALQU TUNKA   PARA   PARINA   PATAKA   PATJA   PAYA   PHALUCHI   PHANTTA   PHAQHALLI   PHAQHALLI   PHASA   PHAXCHHA   PHAXSI   PHAXSI   PHAYIRI   PHISQA   PHISQA TUNKA   PHITIÑA   PHUJU   PHUKHU   PHURUT'I   PHUYU   PICHAÑA   PICHAÑA   PILI   PILPINTU   PIPINU   PIQUTA   PIQUTA ANATIRI   PIRQA   PRIMU   PUNKU   PUQUTA   PURAKA   PURAXA   PUSI   PUSI TUNKA   PÄ TUNKA  


Back to Home