Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

A    B    C    D    F    H    I    J    K    M    N    P    R    S    T    W    Z   


F


FAARF   FAASS   FAMILL   FANGER   FASAN   FEIER   FEIL   FIXSPOUN   FLEET   FOUSS   FOUSSBALL   FREED   FREEDEFEIER   FREIDEG   FRIDDEN   FRÄSCH   FRÉIJOR   FRËND   FUSSBALLSPILLER   FUUSS   FÄNDEL   FËNNEF   FËNSTER   FËSCH  


Back to Home