Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

A    B    C    D    F    H    I    J    K    M    N    P    R    S    T    W    Z   


S


SAMSCHDEG   SAND   SCHACH   SCHAF   SCHATZ   SCHEED   SCHELL   SCHINN   SCHLITT   SCHLOFZËMMER   SCHLËSSEL   SCHMUELEF   SCHNAPP   SCHNAUZ   SCHWAARZ   SCHWAARZBIER   SCHWAN   SCHWÄIN   SCHËFF   SECHS   SECHZEG   SEE   SIWEN   SONNDEG   SPEKTIV   SPULLMASCHIN   SPÉNGEL   STEEN   STRECKEISEN   STULL   STÄR   STÉIER   SUCKEL   SÉCKCHEN   SÉI   SÉIHOND   SËLWER  


Back to Home