Logos Multilingual Translation

Children'S Dictionary

A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    Y    Z   


T


TAFURA   TANHATU   TATU   TAWURU   TEMBERI   TII   TIIVHII   TOYI   TSOKA   TSURO   TSVEDZA   TSVUKU   TWIZA   TYONI  


Back to Home